За връзка с нас T:0886446226 E:info@promoland.bg
 

Общи условия за ползване на интернет сайта www.PROMOLAND.bg
І. Общи разпоредби
1. Настоящите Общи условия за ползване са вид договор и са предназначени за регулиране на отношенията между „ПРОМОЛЕНД” ООД, ЕИК 202016770, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ул. Богомил №99 („Доствчик”), и посетителите на сайта www.PROMOLAND.bg („Потребители”), по повод услугите, предоставяни посредством неговото използване. Използването на този сайта www.PROMOLAND.bg е обвързано от настоящите общи условия за ползване. Чрез достъпа до (зареждането на) сайта вие приемате и се съгласявате с тях, като се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля не изполвайте сайта. С използването на сайта вие декларирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.
2. Пояснение на някои термини
Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:
УЕБ” – означава интернет.
ИНТЕРНЕТ САЙТ” – е съвкупност от интернет страници /ресурс/, с обща заглавна страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронен адрес www.PROMOLAND.bg, собственост на и администриран от „ПРОМОЛЕНД” ООД.
ПОТРЕБИТЕЛ” – всяко лице, въвело електронен адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друга интернет страница.
ИНТЕРФЕЙС” – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
ПЛАТФОРМА” – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.
ДОСТАВЧИК” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стоката/услугата, предмет на промоционалната му оферта, публикувана на интернет сайта.
КЛИЕНТ” – Потребител на интернет сайта, който е закупил ваучер, предоставящ му възможността да получи при определени условия стока/услуга, предлагана от съответния Доставчик.
СТОКА/УСЛУГА” – конкретна стока или услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Доставчик, която последния желае да промотира сред Потребителите на интернет сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки.
СДЕЛКА” – публикувана в интернет сайта оферта на Доставчик за закупуване от страна на Потребителите на определена Стока/Услуга при специална ценова отстъпка.
ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” – сключен посредством интернет сайта договор между Доставчик и Потребител за закупуване на Ваучер, издаден от Оператора от името на Доставчика и предоставящ възможността да се получи при определени условия предплатена Стока/Услуга.
ВАУЧЕР” – електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и изцяло предплатена Стока/Услуга съгласно условията на конкретна Сделка.
Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
IP Адрес“ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
Парола“ е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
Потребителско име“ е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
Потребителски профил е обособена част от уебсайта www.PROMOLAND.bg, съдържаща информация за потребителя, изисквана от "ПРОМОЛЕНД"ООД, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и "ПРОМОЛЕНД" ООД.
Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайтаwww.PROMOLAND.bg, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рожденна дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата наwww.PROMOLAND.bg, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта на "ПРОМОЛЕНД" ООД, незащитена от Закона за защита на личните данни.
Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

ІІ. Предмет на договора
1. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ПОСРЕДСТВОМ www.PROMOLAND.bg
Сайтът е онлайн платформа за промотиране на Стоки/Услуги, предоставяни от „ПРОМОЛЕНД“ ООД или от трети лица – Доставчици на Потребителите на интернет сайта посредством публикуване на специални оферти на последните, включващи преференциални ценови отстъпки. На Потребителите на интернет сайта се дава възможност да се запознаят със Сделките на Доставчиците и използвайки силата на общите си интереси да закупят промотираната Стока/Услуга при съответната отстъпка като използват техническия ресурс на интернет сайта за сключване на Договори за продажба и предплащане (изцяло или частично) на закупената Стока/Услуга. Изпълнителят издава от името и за сметка на Доставчиците на сключилите Договори за продажба Потребители на интернет сайта Ваучери, предоставящи на последните възможността да получат съответната Стока/Услуга при определени условия. Ваучерите се генерират и изпращат на Потребителите в електронен вариант посредством техническите ресурси на интернет сайта. „ПРОМОЛЕНД” ООД се явява оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, като при публикуването на Сделките и приемането на поръчките на Потребителите (при сключването на Договорите за продажба) действа изцяло от името и за сметка на Доставчиците.
2. Цена на услугите
Услугите предлагани на Потребителите посредством интернет сайта са безплатни за тях. Потребителите заплащат единствено цената на закупените Ваучери (Стоки/Услуги).
3. Регистрация на Потребители
3.1. За да ползват услугата по закупуването на публикуваните Ваучери, Потребителите е необходимо да се регистрират. Регистрацията е доброволна. Процедурата и условията по регистрацията са следните:
3.2. Потребители, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационната форма, съдържаща: име, фамилия, електронен адрес, телефон за контакт, избрано потребителско име и парола. С попълването на посочените по-горе лични данни Потребителят дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и прехвърляне на тези данни от Оператора или от трето лице в съответствие с действащото законодателство.
3.3. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си. В случай, че Потребителят предостави неверни и/или неактуални данни, Операторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.
3.4. След като регистрационната форма е попълнена и истинността на данните е потвърдена, на електронен адрес се изпраща съобщение, съдържащо връзка към страницата на интернет сайта, в което се посочва начинът, по който трябва да се потвърди регистрация.
3.5. В резултат на правилна регистрация, Операторът създава профил (акаунт) на Потребителя, отговарящ на потребителското име (вход), попълнено в регистрационния формуляр. Потребителят получава достъп до профила след като въведе потребителско име и парола в интернет сайта (влизане в системата). Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
3.6. Всеки от Потребителите има право да се регистрира само веднъж.
3.7. Освен информацията предоставена посредством регистрационната форма, акаунтът съдържа и информация за дейността на съответния Потребител във връзка с ползването на услугите по закупуване на предлаганите Ваучери.
3.8. На Потребителите на интернет сайта се дава възможност, при желание от тяхна страна, да попълнят уеб форма с единствено поле електронен адрес с оглед включването си в списък на Потребителите, абонирани за ежедневно получаване на информация за промотираните на интернет сайта Оферти и техните условия. Регистрацията е анонимна.
4. Сделка
4.1. Операторът публикува на интернет сайта ежедневно Оферти на Доставчици или на „ПРОМОЛЕНД“ ООД, представляващи предложения на последните в електронен вариант за закупуване от страна на Потребителите на издадените от името на Доставчиците или на „ПРОМОЛЕНД“ ООД Ваучери за получаване чрез тях на съответни предплатени Стоки/Услуги.
4.2. Сделката включва определена отстъпка от цената, която Потребителите на интернет сайта могат да получат при определени условия.
4.3. Отстъпката се дава на база цялата част от цената на промотираната Стока/Услуга, като на Потребителите се издават Ваучери; т.е. закупувайки Ваучери, Потребителите предплащат изцяло промотираната Стока/Услуга. Цената на Ваучерите се формира след приспадане на отстъпката от пазарната стойност на Стоката/Услугата.
4.4. Предмет на Сделката е винаги конкретна Стока/Услуга, като в зависимост от случая, е възможно Сделката да е и за определено количество от Стоката/Услугата. Всички цени на интернет сайта са в български лева, с включен ДДС. При липса на противно указание, ще се счита, че цените са за единично количество.
4.5. Всяка Оферта е обвързана с определен срок за приемането й („Крайна дата на Офертата”), в рамките, на който Потребителите ще имат възможност да закупят съответните Ваучери.
4.6. Закупените Ваучери ще могат да се представят на Доставчиците за получаване на предплатените Стоки/Услуги, считано 3 дни след края Оферта („Крайна дата на Сделката”).
4.7. Офертата съдържа и други условия, като например: подробна информация за съответния Доставчик, подробно описание на Стоката/Услугата, Общи условия на Доставчика за предлагането на Стоката/Услугата (ако има такива), адрес на търговския обект, работно време на Доставчика, необходимост от предварителна резервация, и др. Всички условия на Офертата са обвързващи за Клиентите, като при закупуването на съответните Ваучери те се съгласяват с тях и се задължават да ги изпълняват добросъвестно.
4.8. Освен от условията по Офертата съгласно предходната точка, отношенията между Потребителите и Доставчиците се регулират още и от общите условия на Доставчика (ако има такива) и императивните разпоредби на приложимото законодателство. Отношенията между Потребителите и Доставчиците по повод използването на закупените Ваучери се регулират от релевантните разпоредби на настоящите Общи условия за ползване.
5. Закупуване на Ваучери
5.1. Договор за продажба с конкретен Потребител ще се счита за сключен след приемането на съответната Сделка от страна на този Потребител. За валидно приемане на Сделката ще се счита изпращането от страна на Потребителя на поръчката, извършвано чрез специален бутон „ВЗЕМИ МЕ”, заедно със заплащането на цената на закупения Ваучер. При закупуване на Ваучера, Потребителят, посредством отбелязване на полето „Приемам Общите условия за ползване”, изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и се задължава да ги спазва. Натискането на бутона „ ВЗЕМИ МЕ” и попълването на полето „Приемам Общите условия за ползване” съставляват валидни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и обвързват Потребителите с условията на съответната Оферта и разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване. Този договор, чрез който Потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от „ПРОМОЛЕНД” ООД, е различен от настоящите Общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договор за покупко-продажба, Потребителят се съгласява както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба. Потребителят изразява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством този договор.
5.2. Ако не е указано друго в съответната Оферта, Потребителите могат да закупят повече от един Ваучер. Ваучерът може да се закупи и в полза на трето лице (като подарък за приятел).
5.3. Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на Потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на Потребителя, че е съгласен с общите условия за ползване на сайта, общите условия за покупко-продажба както и индивидуалните за конкретната оферта условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.
За да се осъществи покупката на съответния Ваучер, е необходимо Потребителят да е влязъл в системата, използвайки своите потребителско име и парола. При спор относно титуляра на електронно изявление за приемане на Сделката и настоящите Общи условия за ползване, за такъв ще се счита Клиентът, чрез чийто профил е извършено съответното изявление.
5.4. Потребителите могат да използват следните средства за заплащане на закупените Ваучери: ePay, eBG, в брой на каса на „ПРОМОЛЕНД“ ООД, в брой чрез ИзиПей или чрез преводно нареждане в прозволна банка, по сметка на „ПРОМОЛЕНД“ ООД След изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане, същите ще бъдат автоматично пренасочени към платежните страници на ePay, eBG или към страница разясняваща подробно избрания метод на плащане. След успешно извършване на плащането, Потребителите ще получат електронен ваучер, който трябва да се запази и разпечата преди употребата му.
5.5. Потребителите декларират, че дават изричното си и безусловно съгласие платените суми съгласно предходната точка да съставляват авансово плащане по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.
6. Ползване на Ваучери
6.1. В срок до 4 (четири) работни дни от получаване на плащането, Операторът изпраща на адреса на електронната поща на съответния Клиент закупения от него Ваучер в електронна форма и със съответните указания за неговото използване.
6.2. За да се използва закупеният Ваучер, същият следва да се разпечата и представи на съответния Доставчик при съблюдаване на приложимите условия и ограничения.
6.3. Ваучерите ще могат да се използват 3 дни след приключване на Офертата.
6.4. Ваучерите ще могат да се използват в определен срок, указан в самата Оферта („Валидност на Ваучера”). След изтичане на Валидността на Ваучера, Клиентите губят възможността да упражнят правата по тях, без да имат правото да получат обратно предплатената цена.
6.5. Ваучерите са поименни и съдържат уникален секретен код, който служи като средство за контрол и отчетност.
6.6. Предплатените Стоки/Услуги се предоставят от Доставчиците срещу представяне на съответните Ваучери от страна на техните приносители. Доставчиците и Операторът не носят отговорност, в случай че трето лице – приносител на Ваучера упражни правата по него без знанието или против волята на закупилия го Клиент.
6.7. Номиналната стойност на Ваучерите няма да може да се осребрява, нито ще може да се получава ресто срещу неполучени Стоки/Услуги в пълен размер. Срещу Ваучерите ще могат да се получават единствено конкретно промотираните Стоки/Услуги – за други Стоки/Услуги Клиентите ще заплащат отделно, при пряко договаряне със съответния Доставчик.
7. Отговорност на „ПРОМОЛЕНД” ООД по повод на сключените между Доставчиците и Потребителите договори.
7.1. Операторът не е страна по Договорите за продажба между Доставчиците и Клиентите и не отговаря и не гарантира надлежното изпълнение на която и да е от страните по сключените Договори за продажба, като всички отношения по последните се уреждат директно между страните по тях съгласно условията и параметрите на съответната Оферта, Общите условия за ползване на интернет сайта, Общите условия на Доставчика (ако има такива) и приложимите разпоредби на действащото законодателство, с езключение на офертите предоставени от „ПРОМОЛЕНД“ ООД Операторът не отговаря и за претърпени от Клиентите вреди, без значение дали същите са настъпили на договорно или деликатно основание.
7.2. Клиентите декларират, че им е известна разпоредбата на чл. 50 ал. 3, т. 2 от Закона за защита на потребителите, съгласно която не разполагат с правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от същия закон, доколкото закупените Стоки/Услуги попадат в кръга на описаните в същата разпоредба такива.
7.3. Операторът ще възстанови на всеки Клиент сумата платена за закупуването на Ваучер единствено в някой от следните случаи (при условия, че Клиентът е упражнил надлежно правата си по Ваучера:
а) Доставчикът откаже да предостави на Клиентите закупените Стоки/Услуги;
б) при други обстоятелства, за които Доставчикът отговаря и водещи до неполучаване от страна на Клиентите на закупената Стока/Услуга (като например: Доставчикът не е намерен на посочения от него в Сделката адрес);
в) обективна невъзможност на Доставчика да изпълни задълженията си по предоставяне на закупените Стоки/Услуги, вкл. и в случай на отнемане на разрешението (лиценза) му за извършването на определена дейност;
г) при други обстоятелства, водещи до прекратяване на Договорите за продажба, като например смърт или прекратяване на Доставчик;
д) приета от страна на Доставчик рекламация по повод на предоставяна от него Стока/Услуга.
7.4. Сумите по предходната точка се възстановяват след подадена от страна на Клиента писмена декларация за обстоятелствата по букви а) - д). По подадените декларации Клиентите носят наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. Възстановените от Оператора суми се използват от Потребителите на интернет сайта при закупуване на Ваучери по други Сделки, като наличните суми се отразяват в техните акаунти. При желание от страна на Потребителите, Операторът превежда по електронен път възстановените суми съгласно гореизложеното, като разноските по превода са за сметка на Потребителите.
III. ОТГОВОРНОСТ
1. Информация
Операторът не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в интернет сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока/Услуга. При допуснати технически грешки в съдържанието на определена Сделка, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако съответният Доставчик не ги унищожи по реда на приложимото законодателство - в последния случай нито Доставчикът, нито Операторът ще дължат обезщетение на Потребителите, като Операторът възстановява платените от Потребителите суми при условията на т. 10.4. от настоящите Общи условия за ползване.
2. Достъп до интернет сайта
Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до интернет сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до интернет сайта. Операторът си запазва правото да спира интернет сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
3. Външни препратки
Операторът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на интернет сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.
IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Конфиденциалност и защита на личните данни
Операторът си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на интернет сайта, а с приемането на настоящите Общи условия за ползване и използването на интернет сайта Вие се съгласявате със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от Вас информация, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство. В случай че Потребителят се е възползвал от услугите на интернет сайта за закупуване на предлаганите Ваучери, Операторът си запазва правото да съхрани данните на Потребителя по повод на сключените Договори за продажба на алтернативен носител. Съхраняваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителя, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс и др.). Операторът не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица. Защитата на данните, въвеждани на платежните страници на ePay, eBG се осигурява от съответните доставчици на платежни услуги.
2. Интелектуална собственост
Всички права, собственост и интерес върху интернет сайта и микросайтовете, включително технологии и включени в него търговски тайни и всички потребителски разработки, създадени или предоставени във връзка с или отнасящи се до настоящия Договор, включително всички авторски права, патенти, търговски тайни, търговски облик и други права на собственост, както и всички производни произведения от тях, принадлежат единствено и изключително на ПРОМОЛЕНД ООД, и Вие нямате каквито и да е права по отношение на някое от гореизброените. Никоя разпоредба от този Договор или друга уговорка не Ви предоставя право на собственост в сайта или в микросайтовете, изцяло или частично. Цялото съдържание и всички материали, включени като част от сайта и микросайта, като например текст, графики, лога, икони на бутони, изображения, аудио клипове, информация, данни, формуляри, фотографии, графики, видео, шрифтове, диаграми, музика, звуци, и други материали, както и софтуера ("Произведения") са собственост на „ПРОМОЛЕНД“ ООД или неговите доставчици на съдържание и са защитени с авторски права, търговски марки, търговски тайни или други права на собственост и тези права са валидни и защитени във всички форми, медии и технологии, съществуващи към настоящия момент или възникнали впоследствие. Вие нямате право да променяте, премахвате, изтривате, преиначавате, добавяте, публикувате, предавате, адаптирате, превеждате, участвате в прехвърлянето или продажбата на, създавате производни произведения от, или по някакъв начин използвате някое от Произведенията, изцяло или частично. Всяко ползване, извън посоченото тук, включително възпроизвеждане, изменение, разпространение, предаване, адаптиране, превеждане, повторно публикуване, показване или изпълнение на Произведенията, освен ако изрично е разрешено тук, е строго забранено. Крайният потребител няма право да качва, изпраща или по друг начин да прави достъпен на Сайта какъвто и да е материал, защитен с авторско право, търговска марка или друго право на собственост без изричното разрешение на собственика на авторското право, търговска марка или другото право на собственост. Крайният потребител е единствено отговорен за всички вреди, произтичащи от нарушение на авторски права, права върху търговски марки, права на собственост или други вреди, произтичащи от негово публикуване. Крайният потребител също така позволява на всеки друг краен потребител достъп, преглед, съхранение или възпроизвеждане на материала за лична употреба на такъв краен потребител.
3. Промени в настоящите Общи условия за ползване
Операторът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.
4. Приложимо право и компетентност при разрешаване на спорове
Законът, приложим към отношенията между Потребителите и Оператора по повод използването на интернет сайта, е Българското право. Всички спорове, свързани с услугите, предоставени от Оператора посредством интернет сайта, следва да се разрешават от съответните компетентни български съдилища.
5. Валидност
Ако някое от условията на настоящите Общи условия за ползване противоречи на закона или е недействително, всички останали разпоредби ще продължат да имат пълна сила и действие.

Настоящите Общи условия за ползване влизат в сила за всички Потребители на 17.05.2012 г.

~ ОБЩИ УСЛОВИЯ ~ КОНТАКТИ~